Ókori Római Birodalom
Ókori Római Birodalom
Róma bemutatása
     
Hadsereg
     
Ütközetek
     
Életrajzok
     
Róma háborúi
     
Pannonia
     
Linkek
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Legio X Gemina

Legio X Gemina

A hetedik, nyolcadik és kilencedik légióval együtt a tizedik a legrégebbi császárkori légiók közé tartozik. Julius Caesarral együtt harcoltak Kr.e. 58-ban Gallia meghódításakor. A hadvezér megemlíti a tizedik légiót Ariovistus germán fejedelemmel vívott összecsapásáról szóló feljegyzéseiben is, melyben Caesar leszögezi, hogy ezt az egységet mindig is abszolút megbízhatónak tartotta. A tizedik légió katonái megemlítésre kerülnek a nerviusok elleni ütközetről szóló leírásban (Kr.e. 57.), itt többek között az ő hősiességüknek köszönhetően nyerték meg a csatát; Kr.e. 55. nyarán Britannia inváziójánál, ahol a légió jelvényhordozója hősies szerepet játszott, valamint Gergovia ostrománál Kr.e. 52-ben. A katonák ezeken kívül még számos összecsapásban vehettek részt. Valószínűleg a tizedik légió mellékneve ekkor az Equestris (lovas) volt, mivel Caesar leírja, miként foglalkoztatta a katonákat lovasokként is.

A polgárháborúban Pompeius ellen harcoltak Hispániában, az ilerdai csatában (Kr.e. 49. nyarán). 48 tavaszán az egység katonái Dyrrhachiumnál szolgáltak. Jelen voltak a pharsalusi csatában (Kr. e. 48. augusztus 9.) és bár a csata után visszaküldték a katonákat Itáliába leszerelni, még 46-ban részt vettek Caesar afrikai hadjáratában is. Végül a tizedik légió részt vett a mundai csatában (Kr. e. 45. március 17.). A visszaúton a veteránok földet kaptak Narbo Martius környékén, Gallia déli részén.

Kr. e. 44 március 15-én Caesart meggyilkolták és kirobbant az újabb polgárháború. Kezdetben Caesar unokaöccse és fogadott fia, Octavianus részt követelt magának a Caesar-hívek vezetőségében, majd Marcus Antoniussal és Lepidussal (a második triumvirátus) megtámadták a merénylőket, Brutust és Cassiust. Eközben Lepidus Kr. e. 44/43 telén újjáalakította a tizedik Equestris légiót.

Kr. e. 42-ben az újjáalakult Tizedik harcolt a philippi csatában a triumvirek mellett, ahol Brutus és Cassius seregei vereséget szenvedtek. A győzelem után a tizedik légió veteránjait az észak-itáliai Cremonában telepítették le.

A Tizediket ezután keletre küldték, ahol részt vett Marcus Antonius párthusok elleni hadjáratában és Armenia inváziójában (Kr. e. 36-34). Ezekben az években Octavianus és Marcus Antonius viszonya megromlott, mely a balvégzetű actiumi csatában csúcsosodott ki, ahol Octavianus győzedelmeskedett. A tizedik légió azon egységek között volt, akik megadták magukat a birodalom új egyeduralkodójának.

Octavianus Pátrában telepítette le a veteránokat. Azonban a Tizedik fellázadt, minek következtében büntetést kapott: elveszítette tekintélyes Equestris melléknevét. Más légiók veteránjaival feltöltötték az egységet és ettől kezdve X Geminának hívták („Iker” légió). Octavianus, most már mint Augustus császár, a Tizediket Hispania Tarraconensisbe, Petavoniumba küldte (ma Rosinos de Vidriales, Spanyolország).

A légió részt vett Augustus Kr. e. 25-13 között zajlott Kantábria elleni hadjáratában, melynek célja az volt, hogy az Atlanti-óceán legyen a birodalom határa. Ez egy igen nagyszabású háborúnak számított, melyben az X Gemina mellett a következők vettek még részt: I Germanica, II Augusta, IV Macedonica, V Alaudae, VI Victrix (mellyel valószínűleg az X Gemina közös táborban volt Bracara Augusta - ma Braga, Portugália – mellett), IX Hispana, XX Valeria Victrix és a VIII Augusta. A VI Victrix és a X Gemina veteránjai voltak Merida, Cordoba és Zaragoza városok első telepesei.

Miután majdnem egy évszázadot töltöttek Hispania Tarraconensisben, a Tizediket a pannoniai Carnuntumba küldték (a mai Bécstől kissé keletre). A pontos év nem ismert, de valószínűsíthető a Kr. u. 63. (vagy egy kissé korábban), mivel a XV Apollinaris ekkortájt hagyta el Carnuntumot, hogy csatlakozzon Corbulo pártusok elleni hadjáratához.

Galba császár rövid uralkodása alatt (Kr. u. 68-69.) a Tizediket visszavezényelték Hispániába – melynek vélhetően a katonák igencsak örültek. Carnuntumban a nem sokkal korábban létrehozott VII Galbiana légió vette át a helyét.

A tizedik légió hispániai tartózkodása ezúttal igencsak rövidre sikeredett. 70-ben Vespasianus császár a rokonát, Quintus Petillius Cerialist küldte a Rajna vidékére, hogy elfojtsa a batavusok lázadását. Alighogy a Tizedik katonái Germania Inferior provincia területére tették a lábukat, máris ellenséges támadás kivédésére kényszerültek téli szálláshelyükön, Arenacumnál (a mai Rindern település Kleve mellett Észak-Rajna-Vesztfáliában, Németországban). A támadást sikerrel visszaverték.

Miután rendezték soraikat, a Noviomagustól (ma Nijmegen, Hollandia) keletre fekvő magaslaton, a Hunerbergen lévő helyőrségre vezényelték őket. Itt a batavusok megfigyelése volt a feladatuk. A Tizedik katonái valószínűleg gyűlölték az Alsó-Rajna vidék hideg és nyirkos éghajlatát, melyet egy teljes generáción át kénytelenek voltak otthonukként elfogadni.

Nem a XX. század első felében feltárt hunerbergi erőd az egyetlen régészeti lelet, mely a X Geminához köthető. Nijmegen mellett, a De Holdeurn nevű vidéki gazdaság helyén egy komoly cserép- és agyagáru termelő központot tártak fel. Emellett egy Jupiter, Vesta és egy helyi istennő, Hludana tiszteletére állított szentélyt is találtak. Az említett üzem a légió távozása után is folytatta tevékenységét.

Egy hasonló termelő központ szintén működött a Rajna túloldalán. A Tizedik katonái dolgoztak egy kőbányában is, mely Germania Inferior provincia határán jóval kívül esett, a Moselle völgyében. Néhány felirat arról tanúskodik, hogy a katonák tevékenykedtek a mai Voorburg, Neuss és Gellep települések környékén, valamint Xanten mellett, de ezek a bizonyítékok vitatottak.

89-ben Germania Superior kormányzója, Lucius Antonius Saturninus fellázadt Domitianus császár ellen. Saturninust két légió támogatta: a XIV Gemina és a XXI Rapax. Ekkor Germania Inferior légiói (I Minervia, VI Victrix, X Gemina és XXII Primigenia) délre siettek és Mogontiacumnál (ma Mainz, Németország) leverték a lázadást. Mindegyik légió elnyerte a Pia Fidelis Domitiana (Domitianushoz Hűséges és Hithű) címet. E megtisztelő címből az uralkodó 96-ban történt meggyilkolása után a Domitiana részt törölték.

Domitianust az idős Nerva követte a trónon, aki Germania Inferior kormányzóját Traianust jelölte ki utódjául örökbefogadás útján. Traianus Colonia Agrippinában (ma Köln, Németország) tartózkodott, mikor értesült Nerva haláláról 98-ban, de nem tért vissza Rómába azonnal. Ehelyett úgy véljük, hogy elrendelte az Alsó-Rajna vidéki határzóna megerősítését. A Tizedik katonái újjáépítettek néhány erődöt (pl. Dormagen, Leiden-Roomburg) és védőgátat építettek a Rajna mentén. Ezek a tevékenységek Traianus uralkodásának első éveire tehetők (99-100. körül). Valószínűleg a mai Xanten és Nijmegen átnevezése (Colonia Ulpia Traiana és Ulpia Noviomagus) és egy Hercules Magusanus hadistennek emelt új templom Elst-ben szintén ehhez a projekthez köthetők.

Miután a határzónát megerősítették, lehetővé vált a csapatáthelyezés. 103-ban a Tizediket először Aquincumba vezényelték, majd innen tovább Vindobonába (ma Bécs), valószínűleg 114-ben. Mindkét helyen a Duna védelme volt a feladatuk. Ezeknek a csapatmozgatásoknak közük lehetett Traianus második dák háborújához 105-106-ban, de közvetlen bizonyítékok nem állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatban, bár egy felirat azt sejteti, hogy a Tizedik az I Minervia és a VI Victrix légiók mellé szervezett különítmény része volt.

Hadrianus uralkodása alatt a Tizedikből egy alegységet küldtek Júdeába a Bar Kohba-lázadás leverésére 132-136. között. Hasonló alegységeket küldtek Mauretaniába is Antoninus Pius uralkodása alatt (138-161.), valamint keletre, Lucius Verus pártusok elleni háborújába 162-ben. Marcus Aurelius alatt a Tizedik a kvádok ellen harcolt – az uralkodó a légió városában, Vindobonában halt meg 180-ban.

A Publius Helvius Pertinax meggyilkolását (193.) követő polgárháborúban a légió Lucius Septimius Severust, Pannonia Inferior kormányzóját támogatta. Úgy tűnik, hogy egy alegységet keletre küldtek Severus ellenfele, Pescennius Niger és a pártusok ellen, de az ezt bizonyítani hivatott Ankarából származó felirat utalhat másik pártus háborúra is. Severus uralkodása alatt néhány katonát a Tizedikből Rómába vezényeltek a császári testőrség tagjaként.

A harmadik században a Tizedik szerzett néhány melléknevet, melyek a császárok iránti hűségét bizonyították: Antoniniana – Caracalla vagy Heliogabalus (211-217. vagy 218-222.), Gordiana – III.Gordianus (238-244.), Deciana – Decius (249-251.), Floriana – Florianus (276.) és Cariniana – Carinus (283-285.). Ezen uralkodók közül Caracalla, Decius és Carinus a germánok ellen viselt háborút. III. Gordianus a Szászánida Birodalom elleni háborújáról ismert, vélhetően a Tizedik alegysége is részt vett ebben a hadjáratban. Az rejtély, hogy a mindössze 88 napig uralkodó, Asia Minort ezalatt el sem hagyó Florianus miért adományozott kitüntető címet a Duna mellett állomásozó tizedik légiónak.

235-238-ban a Tizedik – a szomszédos légiókkal együtt – részt vehetett Maximinus daciai és dél-germániai hadjáratában. Bizonyítékok viszont erre vonatkozóan nincsenek és valószínűleg nem véletlen, hogy nem tudunk Maximiniana melléknévről a Tizedik esetében.

A Gallienus (260-268.) és riválisa, Postumus közötti konfliktusban a Tizedik Gallienust támogatta, amiért megkapta a Pia VI Fidelis VI (Hatszorosan Hűséges és Hithű) címet. Ez azt bizonyítja, hogy a Domitianus és Gallienus között eltelt 164 évben megkapta a Pia II Fidelis II-től a Pia V Fidelis V-ig terjedő címeket, de ezek mikéntjéről nem állnak rendelkezésünkre források.

Az ötödik század elején a X Gemina még mindig Vindobonában állomásozott. Mint a legtöbb caesar-i légiónak, a Tizediknek is a bika a jelképe.

 

Fontosabb csaták/háborúk, melyekben a X. Equestris/Gemina Légió részt vett:

CSATA

DÁTUM

HELYSZÍN

ELLENSÉG

EREDMÉNY

Arar

Kr.e. 58. júl. 10.

Gallia

helvétek

győzelem

Bibracte

Kr.e. 58. júl.

Gallia

helvétek

győzelem

Vesontius

Kr.e. 58. szept. 10.

Gallia

Ariovistus (germánok)

győzelem

Axona

Kr.e. 57.

Gallia

belgák

győzelem

Sabis

Kr.e. 57. júl.

Gallia

nerviusok

győzelem

Namurcum

Kr.e. 57. szept.

Gallia

belgák

győzelem

Britannia 1. inváziója

Kr.e. 55.

Britannia

britonok

győzelem

Britannia 2. inváziója

Kr.e. 54.

Britannia

britonok

győzelem

Gergovia

Kr.e. 53.

Gallia

Vercingetorix (gallok)

sikertelen ostrom

Alesia

Kr.e. 52. szept.

Gallia

Vercingetorix (gallok)

győzelem

Ilerda

Kr.e. 49. júl. 30.

Hispánia

Pompeius Magnus

győzelem

Dyrrachium

Kr.e. 48. júl. 10.

Macedonia

Pompeius Magnus

döntetlen

Pharsalus

Kr.e. 48. aug. 9.

Macedonia

Pompeius Magnus

győzelem

Nílusi csata

Kr.e. 47. feb.

Egyiptom

XIII. Ptolemaiosz

győzelem

Thapsus

Kr.e. 46. ápr. 6.

Africa

Metellus Scipio, I. Juba

győzelem

Munda

Kr.e. 45. márc. 17.

Hispania

Ifj. Gnaeus Pompeius

győzelem

Philippi

Kr.e. 42. okt. 3-23.

Macedonia

Brutus, Cassius

győzelem

Pártus hadjárat

Kr.e. 36.

Mesopotamia

XVI. Arsak

döntetlen

Örmény hadjárat

Kr.e. 34.

Armenia

II. Artaxias

győzelem

Actium

Kr.e. 31. szept. 2.

Jón-tenger

Octavianus

vereség

Lancia

Kr.u. 25.

Hispania

asztúriaiak

győzelem

Baetica

Kr.u. 68.

Hispania

Clodius Macer

győzelem

Batavus felkelés

Kr.u. 70.

Germania Inferior

batavusok

győzelem

Saturninus-lázadás

Kr.u. 89

Germania Superior

Antonius Saturninus

győzelem

Dák háború

Kr.u. 104-106.

Dacia

dákok

győzelem

Pártus hadjárat

Kr.u. 116.

Mesopotamia

pártusok

győzelem

Bar Kohba-lázadás

Kr.u. 132-136.

Júdea

zsidók

győzelem

Mauretaniai hadjárat

Kr.u. 144-150.

Mauretania

mórok

győzelem

Pártus hadjárat

Kr.u. 165.

Mesopotamia

pártusok

győzelem

Markomann háborúk

Kr.u. 166-180.

Germania

markomannok, kvádok

győzelem

Perzsa hadjárat

Kr.u. 243.

Persia

szászánidák

győzelem

Ingenuus-lázadás

Kr.u. 260

Pannonia

Ingenuus

győzelem

Naissus

Kr.u. 268. szept.

Moesia

gótok

győzelem

Hadrianopolis

Kr.u. 378. aug. 9.

Thracia

germán törzsek

vereség

Források: http://www.legioxgemina.hu/tortenet01w5.htm

     
Menü
     
 
 
BLOG
Friss bejegyzések
2016.04.13. 21:20
2016.04.13. 21:11
2016.01.15. 21:14
2015.10.28. 21:16
2015.10.20. 16:10
Friss hozzászólások
     
Érdekességek, cikkek

Pompeji utolsó órái I.

Pompeji utolsó órái II.

     
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     
Látogatók száma
Indulás: 2008-07-03
     
Video
     

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!